Obchodní podmínky pro velkoodběratele

 obchodní společnosti CLEAN LINE s.r.o.

 se sídlem Krátká 919/14, 680 01 Boskovice. IČ:03106381

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cleanlineshop.cz

  

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti CLEAN LINE s.r.o., se sídlem Krátká 919/14, 680 01 Boskovice, identifikační číslo: 031 06 381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83681 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a  fyzickou či právnickou osobou uvedenou v čl. 1.2 (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.cleanlineshop.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2  Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Objednávání zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu je umožněno pouze registrovaným uživatelům. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Nabídka zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a není považována za návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží nabízeném prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivého zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a nákladů na dodání zboží. V kupní ceně nejsou obsaženy náklady na dodání zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a
 • nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka“).

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

3.6 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8 Prodávající bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.9 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

3.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu způsobem, na kterém se s prodávajícím dohodne po přijetí objednávky. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky kontaktuje kupujícího za účelem dohody o způsobu úhrady kupní ceny.

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ve lhůtě uvedené v daňovém dokladu a kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby; závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.6 Prodávající je oprávněn (např. v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky ve smyslu čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7 Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu a přiloží jej v tištěné podobě k objednanému zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.8 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Přepravu zboží zajišťuje prodávající, a to v rámci České republiky. Náklady na přepravu zboží se liší dle zvoleného způsobu přepravy, který si zvolí kupující při vytváření objednávky.

5.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4 Pokud není stanoveno jinak, je za včasné dodržení dodací lhůty či termínu považováno i včasné odeslání zboží prodávajícím či včasné oznámení o možné expedici zboží prodávajícím. Povinnost označit zboží ve smyslu § 2091 občanského zákoníku je splněna vyplněním přepravních a dodacích listů, které provázejí zboží.

5.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.7 Kupující je povinen zboží pečlivě prohlédnout nejpozději bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy měl možnost se zbožím nakládat a případnou zjištěnou vadu je povinen prodávajícímu bez zbytečného odkladu písemně vytknout. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy kupujícím. V případě, že zboží bude kupujícím převzato a prodávajícímu nebudou bez zbytečného odkladu kupujícím vytknuty jakékoliv vady, má se za to, že kupní smlouva byla prodávajícím splněna beze zbytku, řádně a včas.

5.8 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5.9 Další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.6 Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 2001 občanského zákoníku, lze od této kupní smlouvy o dodávce zboží, odstoupit jen z důvodů dle ustanovení § 2002, tj. porušení smluvních ujednání druhou smluvní stranou podstatným způsobem, o němž strana porušující smlouvu již při uzavírání smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.2 Prodávající je oprávněn rovněž odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

7.3 Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Přijatá plnění musí být vrácena do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“.

8.2 Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu, a také pro účely zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem prodávající a obchodních sdělení kupujícímu. Nesouhlasí-li kupující se zasíláním takových informací, resp. obchodních sdělení, může tento požádat prodávajícího, aby mu je nadále nezasílal, a to prostřednictvím svého uživatelského účtu, případně e-mailem na adresu info@alter-hk.cz.

8.3 Prodávající jako správce osobních údajů informuje kupujícího o zpracování jeho identifikačních a kontaktních osobních údajů:

8.3.1 Účel zpracování. Poskytovatel zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje kupujícího za účelem plnění Smlouvy (dále jen „Účel zpracování“).

8.3.2 Právní základ zpracování. Právním základem zpracování je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy, dále zákonná povinnost prodávajícího a jeho oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR). Oprávněný zájem spočívá v uchování osobních údajů pro účely případného vymáhání majetkových nároků a zasílání informací a obchodních sdělení.

8.3.3 Doba zpracování. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány nejvýše po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování, tj. vždy minimálně po dobu trvání Smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů. O změnách poskytnutých údajů se kupující zavazuje prodávajícího informovat bez zbytečného odkladu.

8.3.4 Poskytnutí osobních údajů kupujícím je založené na smluvním požadavku, přičemž jejich neposkytnutí znamená překážku pro uzavření a plnění smlouvy.

8.3.5 Příjemci osobních údajů kupujícího jsou smluvní partneři prodávajícího, zajišťující účetní agendu, IT správu, právní zástupci, dodavatelé a jiní odborní poradci, a dále orgány státní správy v zákonném rozsahu.

8.3.6 Práva kupujícího jako subjektu údajů:

 • právo na informace o zpracování osobních údajů;
 • právo přístupu ke svým osobním údajům;
 • právo požadovat po prodávajícím opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 • právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8.3.7 Kontaktní údaje prodávajícího. Uvedená práva může kupující uplatnit zdarma prostřednictvím zaslání žádosti nebo námitky na adresu společnosti, anebo e-mailem doručeným na adresu shop@cleanlineshop.cz.

8.3.8 Odpovědnost za správnost údajů. Kupující je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, dále je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.4 Informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je zveřejněný na webových stránkách.

8.5 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

9.1 Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

9.2 Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ke dni 1. 11. 2021.

10.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5 Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na webových stránkách v sekci kontakty (https://www.cleanlineshop.cz/kontakty.html) – adresa pro doručování: CLEAN LINE s.r.o., Kpt. Jaroše 27, 680 01 Boskovice, adresa elektronické pošty: shop@cleanlineshop.cz, telefon: 607 043 553.

V Hradci Králové, dne 1. 11. 2021

 

Poštovné, dopravné

Objednané zboží je možné odebrat bez dalších poplatků z našeho skladu v Boskovicích na adrese Kpt. Jaroše 27.

V případě volby s dopravou účtujeme následující poplatky:

 • Při objednávce do 2.000,- Kč bez DPH účtujeme dopravné, poštovné 149,- Kč bez DPH.
 • Při objednávce nad 2.000,- Kč bez DPH neúčtujeme žádné další poplatky - poštovné, dopravné je ZDARMA.

Využíváme služeb PPL, DPD, WEIDO, GLS, Zásilkovna (balíky), Emons (paletová přeprava)

Naši odběratelé

Našimi odběrateli jsou především:

 • Velkoobchody drogerie, velkoobchody s ochrannými pracovními pomůckami, velkoobchody s papírem a kancelářskými potřebami, gastro velkoobchody
 • Úklidové firmy, strojírenské podniky, potravinářské podniky
 • Zdravotnictví a sociální služby - nemocnice, polikliniky a další zdravotnická zařízení, domovy pro seniory, ústavy sociální péče
 • Školství - základní, mateřské, střední a vysoké školy
 • Státní úřady, ministerstva, státní organizace 

Dlouhodobým velkoobchodním partnerům poskytujeme zajímavé množstevní slevy.

Náhradní plnění

Společnost CLEAN LINE s.r.o. je zde i pro ty, kteří potřebují řešit zákonnou povinnost tzv. "náhradní plnění".

Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, platný od 1.1.2005 dle §81 odst.1. ve znění pozdějších předpisů ukládá společnostem s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením. Pokud tuto zákonnou povinnost zaměstnavatel nesplní přímo, může tak činit nákupem zboží nebo služeb od zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením.

V případě Vašeho zájmu o náhradní plnění, nás prosím kontaktujte.

Dezinfekční řády

Pro naše odběratele ve zdravotnictví a sociální sféře zpracováváme kvalitní dezinfekční program.

×

Splátková kalkulačka ESSOX